PROGRAM

Pro Vaše děti jsou v průběhu celého dne připraveny různé aktivity a současně také dostatečný prostor pro volné hraní, které má v tomto věku své velmi důležité místo.

Vašim dětem s ohledem na jejich věk současně poskytujeme odpovídající výchovně-vzdělávací program, při kterém se snažíme objevit jejich nadání a metodami přiměřenými věku rozvíjet dále jejich osobnost.

Součástí programu jsou rukodělné, výtvarné, pohybové a hudební činnosti, při kterých děti zdokonalují své smyslové vnímání a procvičují jemnou i hrubou motoriku. Každý měsíc se věnujeme novému tématu a snažíme se o rozšíření vědomostí a slovní zásoby dětí. Velmi významným prvkem našeho programu je v rámci možností s přihlédnutím na počasí každodenní pobyt dětí venku.

 

Pro děti od 2 let věku jsme NOVĚ připravili KOMPLEXNÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVU DĚTÍ K NÁSTUPU DO STÁTNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY:

Program vytvořený za pomoci psychologů a za přispění a využití zkušeností pedagogických pracovníků s dlouholetou praxí v různých předškolních zařízeních, který čerpá z nejnovějších poznatků v oblasti výchovy a rozvoje dětí:

- připravujeme je na odloučení od rodičů

Vytváříme různorodý zábavný program, aby měly děti co nejvíce pozitivních zážitků a snažíme se tak ze začátku minimalizovat stres z odloučení. Děti si naopak po krátké době zvyknou, že po odloučení přichází shledání a že se rodiče vrátí. 

- pomáháme jim s lepší adaptabilitou na nové prostření

Děti se začleňují do kolektivu věkově smíšené skupiny, což podporuje jejich sociální dovednosti. Mladší děti se učí od starších, přirozeně respektují jejich zkušenosti. Starší děti se učí být vzorem a pomáhat s péčí o mladší.

- učíme je nezbytné sebeobsluze

Rozvíjíme u dětí potřebné dovednosti sebeobsluhy při toaletě, hygieně, stravování, oblékání a obouvání. Učíme je poznat své osobní věci.

- vedeme je k samostatnému pohybu

Do svého programu máme začleněn každodenní pobyt venku s procházkou a podporujeme tak samostatný pohyb dětí v přírodním prostředí.

- navykáme je na pravidelný denní režim

Dodržujeme stanovený denní program školky, ve kterém má své místo hra a pohyb, vzdělávání a výchova, odpočinek, stravování, hygiena atd.

- motivujeme a podporujeme je v rozvoji jejich osobnosti

Hravou formou rozvíjíme schopnosti a dovednosti dětí v jazykové, hudební, výtvarné, pohybové a duševní oblasti. Oceňujeme a chválíme je před ostatními, pokud se jim něco povede. Povzbuzujeme je, když jim něco nejde. Pravidelně  rodiče informujeme a konzultujeme s nimi poznatky ohledně jejich chování a osobního rozvoje.